Notulen jaarlijkse ledenvergadering afdeling 17 Gouda, 20 januari 2017

20 leden aanwezig.

 1. De voorzitter Jan PA3F opent de vergadering om 20.08 uur.
 2. Ingekomen stukken, er zijn geen ingekomen stukken voor de vergadering.
 3. Notulen van de vorige vergadering dd. 19 februari 2016 wordt goedgekeurd.
 4. De voorzitter Jan PA3F leest het jaarverslag voor.
 5. Financieel verslag: Penningmeester Rob PA8R leest het financieel-jaarverslag voor. Omdat de bankkosten aan de hoge kant zijn, is A17 bezig om naar een andere bank over te stappen. De kosten van de velddag en BBQ vielen dit jaar 100 euro hoger uit dan het jaar daarvoor. Dit komt omdat er ‘anders’ is ingekocht. Omdat de frisdranken, koffie en thee nu door ‘De Kade worden verkocht en niet meer door de afdeling, hebben we hier geen uitgeven meer, maar ook geen inkomsten. Maar omdat de huur van het onderkomen zo laag is, is dit geen probleem. De begroting voor 2017 wordt door de aanwezigen goedgekeurd.
 6. Verslag kascontrole: Op donderdag 12 januari 2017 is de kascontrolecommissie, bestaande uit Albert Stolwijk PE1IYU en Ad van Dijk PE1BOL bij Penningmeester Rob Glas PA8R bijeen geweest. De kascontrolecommissie heeft geen onrechtmatigheden aangetroffen  en heeft het bestuur decharge verleend. Het wordt algemeen door de aanwezige afdelingsleden overgenomen.
 7. Voorstel VR: Fred PA1FJ leest het VR-voorstel voor. Samengevat: Radioamateurs kunnen storing ondervinden Van PLC. Dit is gedeeltelijk opgelost door notches, maar deze werken alleen tot 30 Mhz. Boven de 30 Mhz is er nog steeds storing. Het voorstel voor de VR houdt dus in: Verzoek EMC om toezicht te houden op PLC en ook de storing boven 30Mhz aan te pakken. Het voorstel wordt in stemming gebracht; 20 leden zijn voor, 0 tegen en 0 onthoudingen. Het voorstel zal voor de VR worden ingebracht.
 8. Verkiezing afgevaardigden voor de VR: De afgevaardigden voor de VR van 2017 in Apeldoorn zijn: Jan PA3F en Fred PA1FJ. Als reserve Jan PE1GJT en Piet PE1NSW onder voorbehoud.
 9. Amateur van het jaar 2016: Peter van der Post PA1POS is door afdelingsleden voorgesteld als Amateur 2016 afdeling Gouda. Dit vanwege zijn werkzaamheden voor de website van PI4GAZ wat hij al vele jaren doet. Na een korte toespraak ontvangt hij het tegeltje en de bijbehorende oorkonde uit handen van de voorzitter.
 10. Pauze om 20.38
 11. Activiteiten 2017 (convocatie): Er zijn lezingen en andere activiteiten vastgesteld door het bestuur voor 12 avonden. Van de 12 avonden bestaan er 5 uit onderling QSO, wat vrij veel is. Het ontbreekt het bestuur even aan inspiratie en de aanwezigen wordt gevraagd om erover na te denken en wat ideeën aan te brengen, zodat een paar onderlinge QSO’s omgezet kunnen worden in een andere activiteit.
 12. Verslag PI4GAZ door Piet PA0POS: In 2016 waren er in totaal 451 in-melders. Het gemiddelde per uitzending 17,35 in-melders, in 2015 lag dit op 20,44. Verder deelt Piet mede, dat het A17 Award op 1 januari 2017 is opgeheven wegens gebrek aan belangstelling. Dit is aan de redactie van DIG-PA mede gedeeld.
 13. Verslag SARG door Pim PA5PR: Begin 2016 is de repeater tijdelijk uit de lucht geweest vanwege aanpassingen aan de nieuwe frequentie en onderhoud. Vanwege wijziging van de vergunning moest er naar een andere frequentie uitgeweken worden. Er is onder andere geïnvesteerd in nieuwe coax en antenne. Helaas is de voeding drie keer kapot gegaan. Nu draait alles op een nieuwe voeding van 12 volt en 25 ampère en is een defect niet meer voorgekomen.  De SARG ontvangt van A17 een jaarlijkse bijdrage van € 1,75 per lid om de repeater te exploiteren. Het is tot nu toe toereikend, maar extra donaties van gebruikers zijn altijd welkom.
 14. Evaluatie huisvesting afdelingsbijeenkomsten door Fred PA1FJ: Buurthuis ‘De Kade draait grotendeels op subsidie van de gemeente Gouda. Mogelijk wordt deze subsidie in de toekomst stopgezet. Hiermee zou het voortbestaan van het buurthuis in gevaar komen. De gebruikers, waaronder de Veron, zouden dan naar andere bijeenkomstruimte moeten uitzien. Daarom hebben de gebruikers besloten om een gebruikersvereniging op te richten en daarmee te proberen om de problemen het hoofd te bieden. Op 16 januari 2017 is er een oprichtingsvergadering om 19.30 uur. De leden van A17 zijn op deze vergadering van harte welkom.
 15. Verkiezing bestuursleden: Pim PA5PR en Ton PE1IKN zijn aftredend en alleen Pim PA5PR is herkiesbaar. Het bestuur verzoekt kandidaten om zich te melden. Alleen Jan PE1GJT meldt zich. Aangezien er net zoveel kandidaten zijn als zetels ( Pim PA5PR en Jan PE1GJT) worden de kandidaten als bestuurslid geïnstalleerd. Het bestuur vraagt de aanwezige leden of er iemand bezwaar heeft, niemand reageert.
 16. Verkiezing kascontrolecommissie: De kascontrolecommissie voor 2017 bestaat uit; Albert PE1IYU en Jack PD1AOI. Als reserve; David PE1DST en Dennis PA2DK.
 17. Rondvraag: Albert PE1IYU vraagt hoe het met de koffiemelk zit? In de jaarvergadering van 2016 heeft hij dit ook als gevraagd. De poedermelk is niet naar tevredenheid. Het bestuur geeft toe dat ze zijn verzoek hadden ingewilligd maar nog steeds niet uitgevoerd. Het is aan de aandacht ontschoten, maar er worden in 2017 melkcupjes omgekocht. Piet PE1NSW vraagt of iemand hem kan helpen, hij wil weten hoe de ondertiteling bij televisie-uitzendingen technisch werkt. PA1POS zegt hem hierbij te kunnen helpen en zij zoeken na de vergadering contact met elkaar.
 18. Jaarvergadering 2018, voorgestelde datum 19 januari wordt door de vergadering goedgekeurd.
 19. Sluiting om 21.22 uur.

 

De voorzitter, Jan PA3F Secretaris, Ton PE1IKN

NB.
Getekend exemplaar beschikbaar bij de secretaris A17

Bovenstaande notulen is ook hier te downloaden -> Conceptnotulen_ALV_A17_Gouda_2017