Notulen  Algemene Jaarvergadering 18 januari 2019.

 1. Jan PA3F opent de vergadering om 20:05 uur.
 2. Moment stilte ter nagedachtenis aan Andries PA0NKD, Lid welke onlangs is overleden.
 3. Mededelingen: Jan PA3F geeft aan dat er dit jaar volgens het rooster van aftreden geen verkiezing van bestuursleden zal zijn.
 4. Ingekomen stukken: VR voorstel PA1FJ. Wordt behandeld onder punt 9.
 5. Notulen ALV 2018, de notulen is dit jaar erg laat op de website beschikbaar gekomen. De vergadering wordt in staat gesteld om de notulen te lezen. Er zijn vanuit de vergadering verder geen op of aanmerkingen op de notulen.
 6. Jaarverslag 2018, Dennis PA2DK secretaris leest het jaarverslag voor. Pim PA5PR heeft een opmerking aangaande het gemiddeld aantal bezoekers dat is gedaald. Dat geeft een vertekend beeld aanschouwende een aantal speciale bijeenkomsten welke door minder mensen werden bezocht. Als deze bijeenkomsten niet worden meegenomen in de berekening valt de daling van het gemiddeld aantal bezoekers mee. Dit zal worden toegevoegd in het verslag.
 7. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019, Rob PA8R leest de tekst van het verslag voor en licht een aantal posten toe, Financieel verslag 2018 en begroting 2019 worden goedgekeurd en ondertekend.
 8. Verslag Kascontrole commissie, Jan PA0JLF en Frank PA2DKW hebben de kascontrole over 2018 uitgevoerd. Jan leest het verslag voor en stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen, welke door de vergadering wordt bekrachtigd.
 9. Voorstellen VR 2019, er is een voorstel binnen gekomen van Fred PA1FJ. Het voorstel gaat over de harmonisatie van de frequentrieruimte aangaande het gebruik van digitale modes op de 30m band. Het voorstel wordt toegelicht door Dennis PA2DK. Het voorstel wordt door de vergadering goedgekeurd.
 10. Vertegenwoordiging VR 2019, Rob PA8R, Jan PA3F, Pim PA5PR, Dennis PA2DK zijn bereidt de VR op 13 april 2019 namens A17 te vertegenwoordigen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
 11. Compotheek: Pim PA5PR licht een voorstel toe om een verzameling componenten aan te leggen waaruit afdelingsleden kunnen putten voor zelfbouw doeleinden. Er wordt door de vergadering positief op het voorstel gereageerd. Het bestuur zal dit voorstel verder uitwerken.]
 12. Pauze
 13. Agenda 1e helft 2019. De convocatie wordt gepresenteerd door Jan PE1GJT. Er wordt door de vergadering verzocht om de verkoping toe te voegen aan de convocatie. Een geschikte datum hiervoor wordt gevonden. 1 maart 2019 waar een onderling QSO stond gepland. Daarnaast doet Dennis PA2DK het voorstel om een mailingslijst op te zetten waarvoor afdelingsleden zich vrijwillig kunnen inschrijven om op de hoogte te blijven van het laatste afdelingsnieuws. Mocht er afdelingsnieuws en/of mutaties op de website zullen de leden die zich hiervoor hebben opgegeven een email ontvangen.
 14. Verslag SARG, Pim PA5PR doet verslag van de stand van zaken van PI2SWK, PI2SWK heeft een goed jaar gehad zonder storingen aan het RF gedeelte van de repeater. Een paar keer was er een storing aan echolink, dit zijn korte tijdelijke storingen geweest.
 15. Verkiezing kastcontrole 2019
  1. Kascontrole afdelingsbestuur
   Frank PA2DKW stond voor 2018 als reserve op de lijst en schuift door naar 2019. Henk PA2HJM stelt zich beschikbaar om in 2019 de kascontrole te doen. Fred PA1FJ stelt zich beschikbaar als eerste reserve. Albert PE1IYU stelt zich beschikbaar als tweede reserve.
  2. Kascontrole hoofdbestuur
   Rob PA8R en Jan PA3F stellen zich beschikbaar om in 2019 de kastcontrole van het hoofdbestuur te doen.
 16. Inventarisatie Zelfbouwproject. Rob PA8R legt uit wat het zelfbouwproject inhoudt aangaande de 2M vossenjacht ontvanger waarvan de ontwikkeling in 2018 is begonnen. Pim PA5PR laat een proefmodel van de HB9CV antenne zien voor de ontvanger. In de convocatie is een bouwavond voor de antenne en twee bouwavonden voor de ontvanger opgenomen. Er is een intekenlijst aanwezig waar de leden na afloop van de vergadering op kunnen intekenen voor het zelfbouwproject van de afdeling.
 17. Rondvraag, Dolf PA3CGF vraagt naar de voortgang van het 70 MHz transverter project waar Jan PE1GJT mee bezig is. Jan legt uit wat de huidige stand van zaken is. Dolf vraagt tevens naar een eenvoudige manier om alleen in FM QRV te kunnen zijn op 70 MHz voor lokaal verkeer. Bijvoorbeeld door middel van dump apparatuur die eenvoudig aangepast kan worden. Jan PE1GJT zegt toe te onderzoeken wat er mogelijk is.
 18. Vastellen volgende Algemene ledenvergadering A17 2020, de vergadering gaat akkoord met het voorstel voor vrijdag 17 januari 2020.
 19. Jan PA3F voorzitter sluit de vergadering om 21:26 uur.