Notulen Algemene jaarvergadering 2020

 1. Jan PA3F opent de vergadering om 20:22 uur.
 2. Moment stilte ter nagedachtenis aan Andries PA0NKD, Wim PA0LDB, Ruub PA3DBI leden en oud leden welke in 2019 zijn overleden.
 3. Mededelingen: Jan PA3F geeft aan dat er dit jaar twee bestuursleden aftreden zijn. Jan PE1GJT is niet herkiesbaar. Pim PA5PR is wel herkiesbaar. Kandidaat bestuursleden kunnen zich tot de pauze melden. Er is al een aanmelding ontvangen van Dirk PA7DN.
 4. Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken.
 5. Notulen ALV 2019, de notulen staat op de website. Er zijn vanuit de vergadering verder geen op of aanmerkingen op de notulen en wordt goedgekeurd.
 6. Jaarverslag 2019, Dennis PA2DK leest het jaarverslag voor. Fred PA1FJ merkt op dat er op de open dag van Buurthuis de Kade 3 personen in plaats van 1 persoon aanwezig waren zoals vermeld. Dennis zal dit aanpassen in het verslag.
 7. Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020, Rob PA8R leest het financieel verslag voor en licht  een aantal posten toe. De begroting voor 2020 is 275 euro negatief opgesteld en er wordt toestemming aan de vergadering gevraagd. De vergadering gaat akkoord en het financieel verslag 2019 en begroting 2020 worden goedgekeurd en ondertekend.
 8. Verslag Kascontrole commissie, Henk PA2HJM en Frank PA2DKW hebben de kascontrole over 2019 uitgevoerd. Henk leest het verslag voor en stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen, welke door de vergadering wordt bekrachtigd.
 9. Kascontrole 2020, Henk PA2HJM schuift door op de lijst. Fred PA1FJ stelt zich beschikbaar voor de kascontrole en Albert PE1IYU wordt reserve op de lijst.
 10. Vertegenwoordiging VR 2020, Rob PA8R, Jan PA3F, Fred PA1FJ zijn bereidt de VR op 25 april 2020 namens A17 te vertegenwoordigen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
 11. Amateur van het jaar. Jan PA0JLF wordt door het bestuur uitgeroepen tot amateur van het jaar 2019 voor zijn enorme inzet voor het afdelingsproject de 2m vossenjacht ontvanger.
 12. Pauze
 13. Activiteiten 2020. Jan PA3F licht het voornemen toe om een enquette onder de leden te verspreiden om erachter te komen waarom de afdelingsbijeenkomsten door steeds minder mensen worden bezocht. Ook wordt er opgeroepen bij de aanwezigen zelf activiteiten aan te organiseren of aan te dragen. Ad PE1BOL merkt dat het misschien handig is om ook in de enquette te vragen wat de expertise is van iemand.
 14. Goudse Ronde PI4GAZ. Jan PA3F licht het voornemen toe om de Goudse ronde weer nieuw leven in te blazen. Idee is dat de ronde plaatsvindt op PI2SWK en dat er alleen een Phone ronde zal zijn. Er wordt enthousiast gereageerd door de aanwezigen.
 15. Verslag SARG, Pim PA5PR doet verslag van de stand van zaken van PI2SWK.
  Er zijn in 2019 een paar korte storing geweest aan echolink of de HAMNET verbinding. Verder merkt hij op dat de repeater wordt gebruikt en er geen signalen zijn van misbruik van de repeater.
 16. Verkiezing bestuursleden. Er zijn geen andere aameldingen van kandidaatbestuursleden ontvangen. Dirk PA7DN treed toe tot het bestuur.
 17. Rondvraag
  Ton PE1IKN geeft aan dat hij van het Traffic Bureau de vraag heeft gekregen of er QSL kaarten meegenomen en opgehaald kunnen worden op de radio beurs in Rosmalen. Dennis PA2DK geeft aan zoiezo naar Rosmalen te gaan.
  Albert PE1IYU heeft een vraag over de Bingo, welke wordt toegelicht door Pim PA5PR.
  Dennis PA2DK licht het afdelingsproject de 2m vossenjacht zendertjes toe en vraagt aandacht voor de mailingslijst.
 18. Voorgestelde datum voor de volgende Algemene ledenvergadering is vrijdag 22 januari 2021.
 19. Jan PA3F sluit de vergadering.