1. Opening
  Jan PA3F opent de vergadering om 20:03
 2. Moment van stilte voor onze ontvallen leden
 3. Mededelingen
  Jan PA3F merkt op dat voorstellen voor de VR tot de pauze van de vergadering kunnen worden ingediend.
 4. Ingekomen stukken
  Er zijn geen ingekomen stukken.
 5. Notulen vorige ALV 2021
  Er zijn geen op of aanmerkingen.
 6. Jaarverslag 2021
  Dennis PA2DK draagt het jaarverslag voor.
 7. Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022
  Rob PA8R draagt het financieel verslag voor. Albert PE1IYU merkt op dat de schenking van een doos spullen niet onder de post ‘Opbrengsten verkopen’ staat. Rob bevestigd dit. De schenking is terug te vinden onder de post ‘overige Baten’. Dit werd ook eerder opgemerkt, maar pas nadat de kascontrole had plaatsgevonden waardoor de Balans niet meer kon worden aangepast.
 8. Verslag Kascontrole commissie
  Fred PA1FJ draagt het verslag van de kascontrole voor en stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen wat door de vergadering wordt bekrachtigd.
 9. Kascontrole 2022
  Albert PE1IYU wordt eerste op de lijst. Ad PE1BOL schuift door naar de tweede plaats. Henk PA2HJM wordt reserve op de lijst.
 10. Activiteiten voorjaar 2022
  Dennis PA2DK draagt de convocatie voor het voorjaar voor. Fred PA1FJ stelt de vraag of er ook weer een verkoping georganiseerd  wordt gedurende het voorjaar.  Als daar behoeft voor is vanuit de leden kan dit altijd nog worden toegevoegd aan de convocatie.

  Dit jaar is het 750 jaar geleden dat Gouda stadsrechten verkreeg en gedurende het jaar zijn er daarom allerlei festiviteiten. Vanuit de leden is de vraag gekomen of de afdeling hier iets mee gaat doen. Er wordt aan de vergadering voorgelegd of men het ziet zitten om een speciale callsign daarvoor te activeren. Er wordt positief gereageerd en er zal worden uitgezocht hoe er als afdeling bijzondere roepletters kunnen worden aangevraagd ter vervanging de afdelings callsign.

 11. Pauze
 12. Voorstel verenigingsraad
  Er zijn geen voorstellen voor de VR ontvangen.
 13. Verkiezing afgevaardigden Verenigingsraad 23 april 2022 te Gorinchem
  Fred PA1FJ, Rob PA8R melden zich aan als vertegenwoordiging voor de verenigingsraad. Er zijn geen bezwaren vanuit de vergadering.
 14. Goudse Ronde PI4GAZ
  Ad PE1BOL doet een oproep voor nieuwe rondeleiders. Daarnaast stelt hij de vraag of het bijhouden van de lijstjes van inmelders door de rondeleiders nog zin heeft aangezien er afgelopen jaren geen statestieken zijn bijgehouden van totaal aantal inmelders, aantal unieke inmelders enzovoort. Er wordt opgemerkt dat dit wel handig is om bij te houden. Binnen de groep van Rondeleiders zal dit worden opgepakt om de statestieken wel bij te houden.
 15. Verslag SARG
  Pim PA5PR ligt de belangrijkste zaken van het afgelopen jaar toe voor de SARG.
 16. Huidige bestuurssamenstelling
  In een spreadsheet wordt de bestuurssamenstelling bijgehouden en wanneer er verkiezingen van bestuursleden zijn. De spreadsheet wordt getoond aan de vergadering. Rob PA8R merkt op dat in 2023 drie bestuursleden aftredend zijn en ziet hier een mogelijk risico in voor de continuïteit van het bestuur als alle drie de bestuursleden zich niet herkiesbaar stellen. Dit wordt door de vergadering niet bekrachtigd.
 17. Rondvraag
  Fred PA1FJ merkt op dat Buurthuis de Kade weer open gaat. De zaal die de afdeling normaal gesproken huurt is te klein voor het aantal bezoekers dat er verwacht kan worden bij fysieke bijeenkomsten. Daarom zullen de bijeenkomsten gezien de huidige maatregelen nog voorlopig online via Zoom plaatsvinden.
  Ad PE1BOL vraagt of de Zoom bijeenkomsten ook plaats blijven vinden als alles weer open gaat. Jan PA3F merkt op dat er tijdens een lezing afgelopen jaar al eens is geëxperimenteerd met een lezing die zowel fysiek als online was bij te wonen. Er wordt uiteraard niet niet uitgesloten dat dit een vervolg krijgt. De vergadering begint een discussie of het wellicht iets is voor Buurthuis de Kade om een conference cam aan te schaffen.
 18. Jaarvergadering 2023, voorgestelde datum 20 januari 2023
 19. Sluiting
  Jan PA3F sluit de vergadering om 21:47