Notulen Algemene Jaarvergadering 2023 VERON afdeling Gouda A-17

 1. De voorzitter Jan PA3F opent de vergadering om 20:00 uur.
 2. Moment van stilte voor onze ontvallen leden
 3. Mededelingen
  De voorzitter deelt mee dat er dit jaar bestuursverkiezingen zijn voor twee bestuursfuncties. Dirk PA7DN is aftredend en niet herkiesbaar. Pim PA5PR is aftredend en herkiesbaar. Frank PA2DKW heeft zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. Fred PA1FJ vraagt of de stukken van de vergadering voortaan van te voren kunnen worden opgestuurd naar de leden. Het bestuur merkt op dat het niet eerder de stukken heeft gedeeld en vraagt of dit verder tijdens de rondvraag besproken kan worden.
 4. Ingekomen stukken
  Er is een ingekomen stuk van Fred PA1FJ. Er wordt besloten om dit ingekomen stuk te behandelen onder punt 13a.
 5. Notulen vorige ALV 2022
  Fred PA1FJ merkt op dat er in de notulen van 2022 onder punt 16 staat dat er drie bestuursleden in 2023 aftredend zouden moeten zijn. Het bestuur heeft in de voorbereidingen voor de vergadering het rooster van aftreden bekeken en er zijn in 2023 twee bestuursleden aftredend zijn en in 2024 dus drie bestuursleden. Het gaat dus om een typefout in de notulen van 2022.
 6. Jaarverslag 2022 Secretaris
  Het jaarverslag wordt voorgedragen door de Dennis PA2DK.
 7. Financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023 Penningmeester
  Rob PA8R geeft toelichting op de gemaakte kosten in 2022 en de begroting van 2023.Fred PA1FJ merkt op dat de penningmeester in zijn toelichting over de kosten voor de velddag het heeft over pizza’s maar dat tijdens de CW velddag de pizza’s door de leden zelf zijn bekostigd. Het blijkt dat er voor de SSB velddag wel 3 pizza’s zijn bekostigd.
 8. Verslag Kascontrole commissie (Albert PE1IYU, Ad PE1BOL)
  Albert PE1IYU draagt het verslag van de kascontrole commissie voor en vraagt de vergadering het bestuurs decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Dit wordt door de vergadering bekrachtigd.
 9. Terugblik 2022
  PI750GAZ: Rob PA8R laat een overzicht zien van welke DXCC er allemaal gewerkt zijn met de special event callsign PI750GAZ.
  SSB en CW Velddag: Dennis PA2DK toont foto’s van de CW en SSB velddag.
  PI750GAZ Sint Jan: Dennis PA2DK toont foto’s van de activatie van de Sint Jan met de special event callsign PI750GAZ.
  Goudse Ronde: Pim PA5PR geeft uitleg over de stand van zaken rondom de Goudse ronde en geeft een overzicht van het aantal unieke gewerkte calls tijdens de ronde.
 10. Pauze
 11. Kascontrole verkiezing 2023 Ad PE1BOL, Henk PA2HJM, reserve?
  Ad PE1BOL stond in 2022 tweede op de lijst en schuift door naar de eerste plaats. Henk PA2HJM stond in 2022 als reserve op de lijst en schuift door naar de tweede plaats. Jan PE1GJT geeft zich op als reserve voor de kascontrole comissie.
 12. Bestuursverkiezingen
  Pim PA5PR wordt unaniem herkozen.
  Frank PA2DKW heeft zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie en wordt unaniem gekozen.
 13. Activiteiten 2023
  1. Discussie leden
   Het voorstel van Fred PA1FJ wordt behandeld. Met dit voorstel vraagt Fred het bestuur om te kijken naar mogelijke samenwerking met VRZA danwel DARU. Ton PE1IKN merkt op dat het aantal VRZA leden binnen de regio geteld kan worden op 7. De doelgroep die aangeboord wordt met een mogelijke samenwerking is dus zeer beperkt. Na enige discussie binnen de vergadering wordt er besloten om verder niets met dit voorstel te doen.Dolf PA3CGF stelt voor om een enquête rond te sturen naar de leden. Dit om erachter te komen waarom de bezoekersaantallen van de afdelingsbijeenkomsten. Rob PA8R en Ad PE1BOL zullen zich buigen over de vragen voor de enquête.

   Fred PA1FJ stelt voor om van de leden waar geen email adres van bekend is dat via QRZ op te zoeken. Dennis PA2DK en Albert PE1IYU zullen zich inzetten om met de enquette zoveel mogelijk leden te bereiken.

   Henk PA2HJM stelt voor om een oproep te doen in de electron voor afdelingsleden om zich te melden en zo informatie kunnen krijgen over hoe ze op de hoogte kunnen worden gehouden van de activiteiten van de afdeling.

   Het bestuur legt aan de vergadering voor of de frequentie van afdelingsbijeenkomsten iedere 2 weken nog steeds gewenst is en of een frequentie van 1 keer per 4 weken mogelijk beter past en of gedeeltelijk online bijeenkomsten gewenst zijn. Er lijkt een groot gedeelte van de vergadering voorstander te zijn om de frequentie van de bijeenkomsten om de 14 dagen te houden en de bijeenkomsten fysiek te laten plaatsvinden.

  2. 26 maart vossenjacht: 7 aanmeldingen vanuit de vergadering.
  3. Project 4 Square antenne 40m
   Dennis PA2DK geeft toelichting op het 40m 4 square antenne project. Het idee is om deze antenne als antenne experiment met de afdelingsleden voor de cw velddag te bouwen.
   Fred PA1FJ vraagt zich af of dit project wel zo geschikt is als afdelingsproject want de antenne past niet in zijn achtertuin.
   Er vindt een stemming plaats over de doorgang van het project. Met 11 stemmen voor, 2 tegen en 1 onthouding wordt dit project aangenomen als afdelingsproject.Er vindt verdere discussie plaats over mogelijke activiteiten voor 2023.

   Fred PA1FJ stelt voor om een aparte antenne meet velddag te organiseren.

   Fred PA1FJ stelt voor een QRM killer te bouwen als afdelingsproject.

   Ad PE1BOL merkt op dat hij op de radio Juul Geleick over zijn tijd als zender technicus bij zeezender Veronica heeft gehoord en zal contact opnemen om vragen of hij daar een lezing over wil komen geven.

   Helaas kon de lezing van PA1B over de cilinderdipool in 2022 niet doorgaan. Er zal bekeken worden of deze in 2023 mogelijk alsnog doorgang kan krijgen.
   Daarnaast zijn er nog een aantal ideen voor techtalks:

   Arduino

   Antenne traps

   2m eindtrap

 1. Voorstel verenigingsraad
  Rob PA8R licht zijn voorstel voor de verenigingsraad toe. Het voorstel wordt unaniem aangenomen na stemming.
 2. Verkiezing afgevaardigden Verenigingsraad 22 april, max 4 leden
  Rob PA8R en Jan PA3F gaan naar de Verenigingsraad.
 3. Stand van zaken PI2SWK
  Jan PA3F heeft in 2022 de vergunning overgenomen van Pim PA5PR.
 4. Rondvraag
  Ad PE1BOL vraagt of het bestuur beleidt heeft omtrent het doen van mededeling als een afdelingslid overlijdt. Dat is er niet maar er wordt afgesproken om dit vanaf nu wel te doen.Fred PA1FJ heeft inmiddels de vergadering verlaten maar zijn vraag over het van te voren beschikbaar stellen van de stukken voor de vergadering wordt alsnog behandeld. Na discussie wordt er besloten om voortaan de stukken 15 minuten van te voren voor de algemene vergadering beschikbaar te maken voor inzage.

  Rob PA8R vraagt of lezingen voortaan via Zoom of Microsoft teams kunnen worden gestreamd om zo mogelijk een groter publiek te bereiken. Er zal bekeken worden hoe dit mogelijk gerealiseerd kan worden.

 5. Jaarvergadering 2024, voorgestelde datum 19 januari 2024
 6. Jan PA3F sluit de vergadering om 23:00 uur.