Notulen jaarvergadering 2024 Veron afdeling Gouda A17

 1. De voorzitter Jan PA3F opent de vergadering om 20:06 uur.
 2. Zover bekend zijn er geen afdelingsleden in 2023 overleden. Toch wordt er een moment van stilte gehouden voor alle overige overleden Veron leden.
 3. Mededelingen
  De voorzitter deelt mee dat er dit jaar bestuursverkiezingen zijn voor drie bestuursfuncties. De penningmeester Rob PA8R, De secretaris Dennis PA2DK en voorzitter Jan PA3F zijn alle drie aftredend en herkiesbaar.
 4. Ingekomen stukken
  Fred PA1FJ heeft zich per email bij de secretaris kandidaat gesteld voor de functie van voorzitten.
 5. Notulen vorige ALV 2023
  Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de vorige ALV.
 6. Jaarverslag 2023
  Het jaarverslag wordt voorgedragen door de secretaris. Er zijn geen op- of aanmerkingen op het jaarverslag.
 7. Financieel jaarverslag 2023 en begroting 2024
  De penningmeester geeft toelichting op de gemaakte kosten in 2023 en de begroting van 2024. Jan PE1GJT vraagt zich af hoe de afdracht van het HB berekend wordt voor de afdeling. De penningmeester legt uit dat hij dat weleens nagevraagd heeft maar dat dit hogere wiskunde is. Fred PA1FJ vraagt of de notulen van de verenigingsraad 2023 al beschikbaar zijn. Zodra de secretaris deze ontvangt zal hij deze doorsturen naar Fred.
 8. Verslag Kascontrole commissie (Ad PE1BOL, Henk PA2HJM)
  Henk PA2HJM leest het verslag van de kastcontrole voor. De vergadering verleent decharge.
 9. Stand van zaken PI2SWK
  Jan PA3F is vergunninghouder van PI2SWK en legt uit wat er allemaal gebeurd is met de repeater in 2023.
 10. Goudse Ronde
  Pim PA5PR vertelt over de statestieken van de Goudse Ronde in 2023:
  Aantal rondes: 27
  Aantal rondeleiders: 4
  Totaal aantal inmelders: 178, gemiddeld 6,6 per ronde.
  Maximum aantal inmelders 12 op 31 december.
  Minimum aantal inmelders 2 op 31 oktober.
 11. Pauze
 12. Bestuursverkiezingen
  Er is 1 schriftelijke machtiging ontvangen voor het uitbrengen van een stem voor de bestuursverkiezingen.
  Uitslag van de stemming als volgt:Rob PA8R 18 stemmen.
  Dennis PA2DK 18 stemmen.
  Jan PA3F 14 stemmen.
  Fred PA1FJ 3 stemmen.
  Voorzitter wordt Jan PA3F.
 13. Verkiezing kascontrole 2024
  Henk PA2HJM schuift door naar de eerste plaats
  Jan PE1GJT stelt zich beschikbaar
  Fred PA1FJ wordt eerste reserve
  Ad PE1BOL wordt tweede reserve
 14. Activiteiten 2024
  Pim PA5PR ligt een vijftal mogelijke afdelings bouwprojecten toe: Weerstation met propagatie voorspelling, SAQ ontvanger, actieve loop antenne voor ontvangst, QMX 5 band QRP tranceiver, Monoband 50W Power Amplifier. De voorzitter stelt voor om de mogelijke bouwprojecten voor te leggen aan de leden. Er wordt besloten een Poll te maken in de Veron A17 Whatsapp groep.
 15. Stemmen voorstellen voor de Verenigingsraad
  Fred PA1FJ doet een voorstel om het verenigingsblad de Electron eens in de twee maanden te gaan publiceren omdat volgens hem de vereniging geld te kort komt. Daarnaast doet hij het voorstel om de content van de Electron aan te passen naar niet tijdgebonden artikelen en contest uitslagen, uitslagen van vossenjachten etc. te publiceren op de website.Er vind enige discussie plaats over het voorstel en er wordt besloten om het voorstel te splitsen in twee stemmingen.
  Voorstel eens in de twee maanden publiceren: 2 stemmen voor, 16 stemmen tegen.
  Voorstel om de content aan te passen: 11 stemmen voor, 5 onthoudingen.
  Ad PE1BOL en Fred PA1FJ zullen de tekst voor het voorstel verder uitwerken.
 16. Verkiezingen afgevaardigden verenigingsraad 2024
  Rob PA8R, Jan PA3F, Albert PE1IYU zullen naar de verenigingsraad gaan welke op zaterdag 20 april plaatsvindt.
 17. Rondvraag
  Ad PE1BOL vraagt op welke termijn de uitslag van het afdelings bouwproject verwacht kan worden. Binnen enkele weken kan de uitslag verwacht worden.
 18. De voorzitter sluit de vergadering om 22:11 uur