Notulen jaarvergadering 2021

 1. Jan PA3F opent de vergadering om 20:10.
 2. Moment stilte ter nagedachtenis aan PA1JAA en PA0LDB die in 2020 zijn overleden.
 3. Mededelingen: Jan PA3F geeft aan dat er dit jaar drie bestuursleden aftredend en herkiesbaar zijn. Jan PA3F, Rob PA8R en Dennis PA2DK.
 4. Ingekomen stukken: Er is een ingekomen stuk van Fred PA1FJ dat zal behandeld worden onder agenda punt 7 financieel jaarverslag.
 5. Notulen ALV 2020, de notulen staat op de website. Er zijn vanuit de vergadering verder geen op of aanmerkingen op de notulen en wordt goedgekeurd.
 6. Jaarverslag 2020, Dennis PA2DK leest het jaarverslag voor.
 7. Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021, Rob PA8R leest het financieel verslag voor en licht  een aantal posten toe. Het voorstel van Fred PA1FJ wordt aangenomen door de vergadering waardoor de begroting voor 2021 943 euro negatief is opgesteld.
 8. Verslag Kascontrole commissie, Henk PA2HJM en Fred PA1FJ hebben de kascontrole over 2020 uitgevoerd. Fred leest het verslag voor en stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen, wat door de vergadering wordt bekrachtigd.
 9. Voorstel verenigingsraad wat eerder in 2019 werd ingediend op de VR wordt besproken. Er is sinds die tijd geen voortgang meer waargenomen. Het voorstel wordt unaniem met 21 stemmen voor aangenomen.
 10. Aameldingen voor Afgevaardiging verenigingsraad: Fred PA1FJ, Rob PA8R, Jan PA3F. Er zijn geen bezwaren tegen de afvaardiging voor de VR.
 11. Er zijn geen aanmeldingen ontvangen voor amateur van het jaar 2020.
 12. Pauze
 13. Dennis PA2DK presenteert de convocatie voor het voorjaar 2021.
 14. Goudse Ronde PI4GAZ. Dennis PA2DK leest verslag van de ronde voor. David PE1DST merkt op dat inmelden in de ronde via echolink vaak niet lukt. Er zal in het vervolg rekening worden gehouden met inmelders via echolink door extra ruimte vrij te laten voor hen.
 15. Verslag SARG wordt voorgedragen door Pim PA5PR.
 16. Verkiezing bestuursleden. Er zijn geen andere aameldingen van kandidaatbestuursleden ontvangen.
 17. Verkiezing kascontrole commissie 2021 Fred PA1FJ schuift door op de lijst. Albert PE1IYU stond reserve op de lijst en schuift door naar de tweede plek. Ad PE1Bol meldt zich aan als reserve kandidaat.
 18. Ton PE1IKN doet het verzoek aan alle aanwezigen om eventuele qsl kaarten op te halen bij hem zodat hij niet met een voorraad QSL kaarten blijft zitten. Fred PA1FJ vertelt dat buurthuis de kade is opgeknapt.
 19. Voorgestelde datum voor de volgende jaarvergadering is 21 januari 2022.
 20. Jan PA3F sluit de vergadering om 21:43.